Nápověda k akcím

Akce malého rozsahu

1.Fakultní akce „malého rozsahu" je definována jako akce,

• při které se k její realizaci využívají max. dvě učebny nebo společné prostory fakulty v časovém rozsahu do tří vyučovacích hodin;

• nebo všechny akce pořádané mimo fakultní prostory, které nevyžadují fakultní podporu


2.Fakultní akci malého rozsahu je třeba ohlásit minimálně 10 pracovních dnů před začátkem konání.

3.Všechny ostatní akce jsou klasifikovány jako fakultní akce „velkého rozsahu".

4.Akce malého nebo velkého rozsahu, na které bude pracoviště fakulty žádat následující podporu, je třeba nahlásit minimálně 4 týdny před začátkem akce:

• služby fotografa v rozsahu 1 hodiny

• základní grafické práce na sociální sítě a webové stránky,

• zajištění většího občerstvení (nad 2000 Kč)

• služby Technicko-provozního oddělení pro Prahu nebo pro Brandýs nad Labem (dále jen „TPO")

• služby Střediska informačních technologií (dále jen „SIT")

5.Akce mohou zasahovat do společných prostor fakulty v případě, že neomezují výuku.

Organizování akcí definuje opatření děkana z 8.10.2019

Akce velkého rozsahu s garancí OVVZ

Garantem realizace a koordinátorem akce je OVVZ. OVVZ řeší kompletně organizační a realizační stránku celé akce. Zadavatel je povinen po dohodě s OVVZ vyčlenit dostatečný počet pracovníků (zpravidla 1–2), kteří budou součástí organizačního týmu. OVVZ je se zadavatelem v pravidelném kontaktu a informuje jej o procesu přípravy akce.

Na vyžádání zadavatele je možné v pracovních dnech svolat mimořádnou koordinační schůzku.

Organizování akcí definuje opatření děkana z 8.10.2019

Akce velkého rozsahu s garancí zadavatele

Garantem akce je zadavatel. OVVZ poskytuje pouze základní součinnost a koordinaci přípravy akce (zvl. zajištění občerstvení, základní grafiky na sociální sítě a webové stránky, objednání služeb TPO, SIT, fotografa).

Organizování akcí definuje opatření děkana z 8.10.2019